KVM1

Nuo
6,93 EUR
Kas mėnesį
Shared vCPU AMD Epyc™ 7002 series --> 2vCPU / 2GB RAM / 40GB NVMe SSD / 20TB Traffic

KVM2

Nuo
12,24 EUR
Kas mėnesį
Shared vCPU AMD Epyc™ 7002 series --> 3vCPU / 4GB RAM / 80GB NVMe SSD / 20TB Traffic

KVM3

Nuo
22,74 EUR
Kas mėnesį
Shared vCPU AMD Epyc™ 7002 series --> 4vCPU / 8GB RAM / 160GB NVMe SSD / 20TB Traffic

KVM4

Nuo
42,88 EUR
Kas mėnesį
Shared vCPU AMD Epyc™ 7002 series --> 8vCPU / 16GB RAM / 240GB NVMe SSD / 20TB Traffic

KVM5

Nuo
94,44 EUR
Kas mėnesį
Shared vCPU AMD Epyc™ 7002 series --> 16vCPU / 32GB RAM / 360GB NVMe SSD / 20TB Traffic